ÁSZF

Általános szerződési feltételek

hatályos: 2021. május 1. napjától visszavonásig

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kvalitás Csepeli Diákok Tehetséggondozó Alapítványa (Rövidített név: Csepeli Kvalitás Alapítvány, Székhely: 1214 Budapest, Vas Gereben utca 29/B., Adószám 18249437-1-43), mint a weboldal üzemeltetője, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokat szerződés útján igénybe vevő természetes vagy jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A jelen ÁSZF minden jogügyletre vonatkozik a http://kvalitas.hu (kitalált név) domain név alatt működő adománygyűjtés során.

Felek megjelölése

1.1 Weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Alapítvány)

Név: Kvalitás Csepeli Diákok Tehetséggondozó Alapítványa

Rövidített név: Csepeli Kvalitás Alapítvány

Székhely és levelezési cím: 1214 Budapest, Vas Gereben utca 29/B.

Telefonszám: +36 70 634 0424 (Blazi száma)

E-mail cím: info@kvalitas.hu (kitalált e-mail cím)

Adószám: 18036510143

Cégjegyzékszám: 00 18 036510

Törvényszéki nyilvántartási szám:  01-01-0003271

Alapítvány elnöke:  Blazicsek Anikó

Az Alapítvány Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeken biztosítja.

1.2.    Támogató

Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a http://kvalitas.hu domain alatt elérhető adományozási lehetőséget igénybe veszi.

1.3.    Felek

Az Alapítvány és a Támogató együttesen.

Az Alapítvány célja

Alapítványunk nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, szociális és családsegítési tevékenységet lát el. Az alapítvány célja kimagasló tehetségek, tehetségígéretek egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésének biztosítása, külön figyelmet fordítva a rossz szociális körülmények között élő, hátrányos helyzetű, tanulmányaikat eredményesen folytató diákokra.

A Támogatók adományozása csak az ÁSZF elfogadásával válik érvényessé.

A weboldalon lehetőség nyílik tájékozódni az adományozás módjairól, az adományozással járó előnyökről.

Kedvezményezett a célgyűjtés alapján kapott támogatást a célgyűjtés leírásában részletezettek szerint használhatja fel.

Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte, hatálya

Támogató azzal, hogy banki utalással, készpénzes fizetéssel Támogatást nyújt az Alapítvány részére, jelen ÁSZF-et elfogadja.

A támogatás nyújtásával és az ÁSZF elfogadásával létrejön a Támogató és az alapítvány között az eseti (adott támogatásra vonatkozó) támogatási szerződés.

A Támogató saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy ad-e támogatást az Alapítvány részére, ha igen, azt mikor, milyen módon és milyen összegben teszi.

Ugyanazon Felek közötti újabb fentiek szerinti támogatás újabb egyedi szerződés létrejöttének számít.

A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés határozott időre jön létre. A szerződés annak teljesülésével (a Támogatás átadásával) megszűnik.

A szerződés felbontása

A szerződés felbontható a felek közös megegyezésével, vagy:

az Alapítvány által, ha a támogatás jó erkölcsbe ütközik, vagy jogszabály
megkerülésével eszközölték

a Támogató részéről, ha a szerződés semmisségét vagy megtámadását megalapozó körülmények állnak fenn, vagy a támogatás eszközlését követő 14 napon belül körülményeiben olyan lényeges változás történik, amely a támogatás visszakövetelésére ad alapot.

Felbontás és a Támogatónak való visszafizetés esetén az Alapítvány kamatot nem fizet, az utalás költségeit a Támogató viseli, kivéve, ha a felbontásra az Alapítvány felróható magatartása miatt kerül sor.

A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF az irányadó.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén az általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.

Támogatási célok    

A weboldal Támogatási csomagok, Vállalatoknak menüpontjaiból érhető el az alapítvány támogatási rendszere. Ezen felül az alapítvány havi működésére, általános segítségnyújtásra, tehetséggondozó programok megvalósítására is gyűjtünk támogatást.

Támogatási lehetőségek

A hagyományos módon, banki utalással / banki befizetéssel történő támogatás esetén az alábbi bankszámlaszámra várjuk a támogatásra szánt összeget:

Pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11721026-20239387

Hagyományos banki utalással/banki befizetéssel eszközölt fizetés választása esetén a küldő és fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján utalási, kezelési költségek kerülhetnek felszámításra.

Az Alapítvány minden típusú befizetés esetén a Támogató részére a hatályos jogszabályok szerint állítja ki a támogatási igazolást, vagy számlát, amennyiben a Támogató ezt kéri. Az igazolást az Alapítvány a Támogató által megadott adatok alapján készíti el. Az alapítvány a Támogató adatait a honlapján elérhető adatkezelési tájékoztató alapján kezeli.